Menu

- na úvod -

- abeceda -

- věty -

- slovní význam -

- slovo -

- tvrdé a měkké souhlásky -

- párové souhlásky -

- skupiny s -ě- -

- slovní druhy -

- vlastní jména -

- opakování -


Pomůcky do hodin českého jazyka

Abeceda a písmo

1) Posloupnost písmen v abecedě

a) Řazení velkých psacích písmen podle abecedy: abeceda
b) Řazení malých psacích písmen podle abecedy: abeceda
c) Řazení malých tiskacích písmen podle abecedy: abeceda
d) Řazení velkých tiskacích písmen podle abecedy: abeceda

2) Abecední řazení slov

a) Česká města - seřaď názvy měst podle abecedy: řazení
b) Evropské státy - seřaď názvy států podle abecedy: řazení
c) Názvy jazyků - seřaď názvy jazyků, jimiž lidé mluví, podle abecedy: řazení
d) Hudební nástroje - seřaď názvy hudebních nástrojů podle abecedy: řazení
e) Živočichové - seřaď názvy živočichů podle abecedy: řazení
f) Vynálezy - seřaď názvy vynálezů podle abecedy: řazení
g) Pohádkové postavy - seřaď jména pohádkových postav podle abecedy: řazení


Mluvíme ve větách

1) Spojujeme a oddělujeme věty

a) Spojujeme věty - rozliš jednoduchou větu a souvětí: větné celky
b) Spojujeme věty - doplň vhodné spojky: souvětí
c) Spojujeme věty - spoj věty v česká přísloví: přísloví

2) Pořádek vět

a) Říkadlo - seřaď věty podle toho, jak je říkáme za sebou: říkadlo
b) Bajka Vrána a liška - seřaď věty podle děje: bajka
c) Pohádka O perníkové chaloupce - seřaď věty podle děje: pohádka

3) Druhy vět

a) Pohádka - urči druhy vět: pohádka
b) Pohádka - urči druhy vět: pohádka
c) Bajka - urči druhy vět: bajka
d) Bajka - urči druhy vět: bajka
e) Pohádka - doplň znaménka za větami: pohádka
f) Pohádka - doplň znaménka za větami, urči druh věty: pohádka
g) Vtip - doplň znaménka za větami, urči druh věty: vtip


Slovní význam

1) Věta se skládá ze slov

a) Říkadla - urči a zapiš počet slov v říkadle: říkadlo
b) Říkadla - říkadlo rozděl na jednotlivá slova a zapiš jejich počet: říkadlo

2) Slova nadřazená, podřazená a souřadná

a) Slova nadřazená - k řadám slov přidej slova nadřazená: nadřazená slova
b) Slova nadřazená - k řadám slov přidej slova nadřazená: nadřazená slova
c) Slova podřazená - k nadřazenému slovu přidej slova podřazená: podřazená slova
d) Slova souřadná - sestavuj řady slov souřadných: souřadná slova

3) Slova protikladná a souznačná

a) Protikladná slova - k zadaným slovům zapiš slova protikladná: protikladná slova
b) Protikladná slova - k zadaným slovům zapiš slova protikladná: protikladná slova
c) Souznačná slova - ke slovům označujícím vlastnosti přidej slova souznačná: souznačná slova
d) Souznačná slova - tvoř dvojice slov stejného nebo podobného významu: souznačná slova

4) Slova mnohoznačná a citově zabarvená

a) Mnohoznačná slova - zapiš slova mnohoznačná podle nápovědy: mnohoznačná slova
b) Mnohoznačná slova - zapiš slova mnohoznačná podle nápovědy: mnohoznačná slova
c) Citově zabarvená slova - tvoř dvojice slov se stejným nebo podobným významem: citově zabarvená slova

5) Pořádek slov ve větě

a) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: Káťa a Škubánek
b) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: Bob a Bobek
c) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: O človíčkovi


Slovo, slabika, hláska

1) Slovo a slabika

a) Říkadla - zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadlo
b) Říkadla - zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadlo

2) Počet slabik ve slově

a) Říkadla - najdi a napiš slova trojslabičná: říkadlo
b) Říkadla - najdi a napiš slova dvojslabičná: říkadlo
c) Říkadla - najdi a napiš slova jednoslabičná: říkadlo

3) Rozdělení slov na konci řádku

a) O hluchém tetřevu a lišce - rozděl slova na konci řádku: bajka
b) O psu a kohoutu - rozděl slova na konci řádku: bajka

4) Rozdělení hlásek

a) Vysvětlení učiva - přehled hlásek: přehled
b) Krátké samohlásky - seřaď řadu krátkých samohlásek: řada
c) Dlouhé samohlásky - seřaď řadu dlouhých samohlásek: řada
d) Tvrdé souhlásky - seřaď řadu tvrdých souhlásek: řada
e) Měkké souhlásky - seřaď řadu měkkých souhlásek: řada
f) Obojetné souhlásky - seřaď řadu obojetných souhlásek: řada
g) Druhy hlásek - barevně rozliš hlásky na samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné: jeden list
h) Samohlásky - barevně rozliš samohlásky dlouhé a krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky: tři listy
i) Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj neúplná slova: tabulka
j) Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj samohlásky do říkadel: říkadla

5) Pravopis ú - ů

a) Vysvětlení učiva - pravopis ú, ů: přehled učiva
b) Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
c) Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
d) Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka

6) Dvojhlásky

a) Slova s dvojhláskami - zapiš slova s dvojhláskami podle nápovědy: doplňovačka
b) Slova s dvojhláskami - zapiš slova s dvojhláskami na konci: doplňovačka

7) Slova se slabikotvorným l, r

a) Dělení slov - rozděluj slova na slabiky a uvědomuj si slabiku se slabikotvorným l, r: cvičení
b) Slabikotvorné slouhlásky - barevně rozliš slova se slabikotvornými souhláskami: jeden list


Tvrdé a měkké souhlásky

Vysvětlení učiva - pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva
Souhlásky - barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest listů

1) Tvrdé souhlásky

a) Tvrdé souhlásky - seřaď řadu tvrdých souhlásek: řada
b) Tvrdé slabiky - seřaď řadu tvrdých krátkých slabik: řada
c) Tvrdé slabiky - seřaď řadu tvrdých dlouhých slabik: řada
d) Tvrdé slabiky - do slov doplňuj vynechané tvrdé slabiky: slovní spojení
e) Tvrdé slabiky - do slov doplňuj vynechané tvrdé slabiky: slovní spojení
f) Tvrdé souhlásky - slova piš tak, aby vyjadřovala větší množství: doplňovačka
g) Tvrdé souhlásky - doplňuj y, ý po tvrdých souhláskách: slovní spojení
h) Tvrdé souhlásky - doplňuj y, ý po tvrdých souhláskách: slovní spojení

2) Měkké souhlásky

a) Měkké souhlásky - seřaď řadu měkkých souhlásek: řada
b) Měkké slabiky - seřaď řadu měkkých krátkých slabik: řada
c) Měkké slabiky - seřaď řadu měkkých dlouhých slabik: řada
d) Měkké slabiky - do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení
e) Měkké slabiky - do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení
f) Měkké souhlásky - slova piš tak, aby vyjadřovala větší množství: doplňovačka
g) Měkké souhlásky - doplňuj i, í po měkkých souhláskách: slovní spojení
h) Měkké souhlásky - doplňuj i, í po měkkých souhláskách: slovní spojení

3) Opakování

a) Zvířata - zapisuj zvířata podle nápovědy: doplňovačka
b) Dvojice slov - do vět doplň správná slova: přiřazování
c) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
d) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
e) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
f) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty
g) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty
h) Tvrdé a měkké souhlásky - doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty


Párové souhlásky

Vysvětlení učiva - spodoba znělosti, pravopis párových souhlásek: přehled učiva

1) Příbuzná slova
a) Přiřazuj k sobě slova příbuzná: cvičení
b) Přiřazuj k sobě slova příbuzná: cvičení

2) Pravopis párových souhlásek na konci slov
a) Doplňuj souhlásky b, p na konci slov: cvičení
b) Doplňuj souhlásky d, t na konci slov: cvičení
c) Doplňuj souhlásky ď, ť na konci slov: cvičení
d) Doplňuj souhlásky v, f na konci slov: cvičení
e) Doplňuj souhlásky z, s na konci slov: cvičení
f) Doplňuj souhlásky ž, š na konci slov: cvičení
g) Doplňuj souhlásky h, ch na konci slov: cvičení

3) Pravopis párových souhlásek uvnitř slov
a) Doplňuj souhlásky b, p uvnitř slov: cvičení
b) Doplňuj souhlásky d, t uvnitř slov: cvičení
c) Doplňuj souhlásky ď, ť uvnitř slov: cvičení
d) Doplňuj souhlásky v, f uvnitř slov: cvičení
e) Doplňuj souhlásky z, s uvnitř slov: cvičení
f) Doplňuj souhlásky ž, š uvnitř slov: cvičení
g) Doplňuj souhlásky h, ch uvnitř slov: cvičení

4) Opakování a shrnutí
a) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
b) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
c) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení
d) Doplňuj vynechané souhlásky ve slovech: cvičení


Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Vysvětlení učiva - skupiny s písmenem -ě-: přehled učiva
list pro vyznačení splnění úkolů -

1) Slova se skupinami dě, tě, ně
a) Doplňuj ke zvířatům jejich mláďata: doplňovačka
b) Doplňuj tvary slov podle nápovědy: doplňovačka
c) Doplňuj slova podle nápovědy: doplňovačka

2) Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
a) Doplňuj slova podle nápovědy: doplňovačka
b) Doplňuj slova podle nápovědy: doplňovačka
c) Spojuj správné dvojice: přiřazování

3) Opakování
a) Doplňuj do slovních spojení skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě: doplňovačka
b) Doplňuj do slovních spojení skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě: doplňovačka


Slovní druhy

list pro vyznačení splnění úkolů -

1) Přehled slovních druhů
a) Seřaď názvy slovních druhů: řazení
b) Názvy slovních druhů přiřaď ke správným číslům: přiřazení

2) Podstatná jména
a) K podstatným jménům přiřaď zájmena ten, ta, to: přiřazení
b) Podstatná jména přiřaď ke správným druhům: přiřazení
c) Podstatná jména seřaď podle druhů (osoby, zvířata, věci): řazení
d) Podstatná jména seřaď podle ukazovacích zájmen: řazení
e) Ve větách hledej podstatná jména a zapisuj je do mřížky: cvičení

3) Slovesa
a) K podstatným jménům přidej slovesa: přiřazení
b) Určuj podstatná jména a slovesa: cvičení
c) Ve větách hledej slovesa a zapisuj je do mřížky: cvičení

4) Předložky a spojky
a) K předložkám přidej podstatné jméno: přiřazení
b) Do vět doplň předložky: cvičení
c) Určuj předložky, podstatná jména a slovesa: cvičení
d) Do větných celků doplň spojky: cvičení

5) Ostatní slovní druhy
a) Zájmena: cvičení
b) Přídavná jména: přiřazení - cvičení
c) Číslovky: přiřazení - cvičení
d) Citoslovce: přiřazení
e) Příslovce: přiřazení


Vlastní jména

1) Kartičky rozstříhej a rozděl do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. - kartičky -

2) Kartičky rozstříhej a rozděl do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. - kartičky -

3) Kartičky rozstříhej a rozděl do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. - kartičky -

4) Doplň vyprávění a zakresli naši vlajku. - vyprávění -


Opakování

1) Z rozstříhaných kartiček sestav názvy živočichů. Hledej dvojslabičná a trojslabičná slova. - úkol -

2) K řadám slov přiřad slova nadřazená. - cvičení -